Wij zien graag dat onze klanten en deelnemers tevreden zijn over ons trainings- en opleidingsaanbod. Recent heeft Cedeo een Klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Tijdens het onderzoek benadert Cedeo (opleidings)functionarissen en opdrachtgevers met een aantal gericht vragen over hun ervaringen met onze organisatie. Hoe waarderen zij de samenwerkingsrelatie, de dienstverlening en de prestaties van CBT? Centraal staat daarbij telkens de vraag in hoeverre CBT erin is geslaagd gewekte verwachtingen en gedane beloften daadwerkelijk waar te maken.

 

U hebt ons op de Maatwerk opleidingen op de volgende manier beoordeeld:

Z5

 

Bedankt voor uw vertrouwen

Naar alle waarschijnlijkheid bent u een van de referenten. Wij willen u bedanken voor het vertrouwen dat u in CBT stelt. Het doet ons goed, onze inspanning beloond te zien door het positieve rapport dat Cedeo ons heeft overhandigd. Als u het rapport wilt inzien, dan kunt het het opvragen bij Roy Pollmann via telefoonnummer 0800-22 87 246.

 

Quotes van referenten

Meerdere referenten in dit onderzoek naar de maatwerkopleidingen van CBT, geven aan dat er sprake is van een al langer durende samenwerking met het bureau, die naar tevredenheid verloopt.

‘We nemen eens in de twee jaar een BHV update af. Ze passen de inhoud van de opleidingen aan aan onze omstandigheden. We zijn heel tevreden”, “We kopen al jaren ‘softe’ opleidingen bij hen in en hebben nog nooit een mismatch gehad” en “CBT was al voordat ik hier kwam werken preferred supplier op corporate niveau. De samenwerking verloopt echt super’.

 

Voortraject

Over het voortraject zijn alle referenten tevreden tot zeer tevreden gestemd. De voorgesprekken worden gevoerd door een (vaste) accountmanager en/of de docent. Enkelen vertellen: “De accountmanager neemt het voortouw, maar ook de docent is nauw bij het overleg betrokken”, “De accountmanager heeft ons wensenlijstje goed doorgenomen. Later zijn ook VAPRO en het ROC bij het overleg uitgenodigd”, “Elke locatie legt zijn wensen neer in een aparte voorbespreking, maar er is wel een rode draad”, “Vaak zijn ook de medewerkers zelf bij de voorbespreking betrokken, bijvoorbeeld als het gaat om specifieke begeleiding op de werkvloer, of het selecteren van groepjes die bij elkaar passen” en “Het opleidingsprogramma is van a tot z doorgesproken. Ze hebben op alle mogelijke manieren geprobeerd ons van dienst te zijn.”

 

Opleidingsprogramma

Over het opleidingsprogramma zijn allen goed te spreken. De inhoud is helder en komt overeen met wat in het voortraject is besproken. De prijsaanduiding is correct. “We hebben niet meer over het programma hoeven steggelen. Alles stond er meteen in zoals wij het wilden en hadden besproken”, “Het programma was duidelijk genoeg. Ook het financiële aspect was helder” en “Ze zijn heel flexibel in het afstemmen van het programma op ons bedrijf, en vooral aan de behoeften van de deelnemers”, aldus enkelen. Afhankelijk van de omstandigheden is het programma meer of minder gedetailleerd over de inhoud van de training: “Als het om standaardtrajecten gaat heeft het opleidingsprogramma niet meer zoveel voeten in de aarde, maar voor een nieuw coachingstraject bijvoorbeeld worden er wel heel duidelijk afspraken gemaakt, en gaat de offerte een paar keer heen en weer om nog dingen aan te vullen”, “Voor trainingen die elk jaar terugkomen is de offerte heel beknopt, en bevat alleen het aantal uren, het aantal mensen per sessie, de prijs en een korte omschrijving van de doelen. Bij nieuwe trainingen wordt meer op de inhoud ingegaan” en “Het programma omvat een aantal standaardonderwerpen, maar het is een kwestie van goed vertrouwen dat de docent samen met de werknemers verder de richting bepaalt.”

 

Uitvoering

Over de uitvoering is men unaniem positief. De trainingen worden naar de mening van de referenten gekenmerkt door een juiste balans tussen theorie en praktijk, voldoende afwisseling in werkvormen en een duidelijke relatie met de dagelijkse praktijk. Enkele reacties: “De trainingen zijn zeer praktijkgericht. De opdrachten zijn helemaal gebaseerd op de werking van onze machines.
Van daar uit vindt er een koppeling naar de theorie plaats”, “Het is heel afwisselend. Allen bevestigen dat er voldoende gelegenheid is voor feedback en tussentijdse bijstelling van het programma. “We hebben in het voorjaar de eerste tussenevaluatie gehad over alle individuele cursisten”, “Ze houden je er als opdrachtgever strak bij met tussenevaluaties. Ze hebben ons bijvoorbeeld een inhaalslag laten maken door het aanpassen van onze processen, om tot concrete opdrachten te kunnen komen”.

 

Opleiders

Men is tevreden tot zeer tevreden over de deskundigheid en de didactische en persoonlijke vaardigheden van de opleiders en zegt ondermeer: “De docent heeft voldoende verstand van de praktijk. De mensen lopen met hem weg” en “We hebben diverse docenten gehad. Ze zijn altijd goed geselecteerd en kundig” en verder: “De trainer heeft het in de vingers. Hij is vriendelijk in de omgang en didactisch vaardig. Hij kan vragen goed beantwoorden”, “De docent was wat ouder, net als de deelnemers. Hij kon goed meespreken over praktijksituaties en mensen uit de waan van de dag houden. Hij had echt een klik met de doelgroep”, “De mensen zijn heel positief over de manier waarop er les wordt gegeven, met respect voor de uitoefening van hun functie en met een woordgebruik dat dicht bij hen ligt” en “De leraar legde de mensen geen woorden in de mond, maar liet hen dingen zelf verwoorden. Hij slaagde er in ook de meer schuchtere mensen uit hun schulp te krijgen.”

 

Trainingsmateriaal

Alle referenten die het trainingsmateriaal een score toekennen, tonen zich tevreden of zeer tevreden. “Wij ontvangen voor de deelnemers standaardmateriaal. Het is inhoudelijk goed in orde” en “We horen terug dat de boeken goed zijn”, aldus twee referenten. In veel gevallen is het materiaal op maat gemaakt: “De map is speciaal voor ons gemaakt. De kerntaak komt uit het MBO-onderwijs, maar uiteindelijk is het op ons gericht”, “Er worden per module met de hand geschreven praktijkopdrachten gemaakt, die zijn gericht op onze machines” en “Het materiaal is aangepast aan onze behoeften.

 

Tevredenheid opleiding / samenwerking totaal

Over het geheel genomen is men tevreden tot zeer tevreden over de maatwerkopleidingen van CBT en de samenwerking met het bureau. Gevraagd naar de sterke kanten, noemen bijna alle referenten als eerste de persoonlijke betrokkenheid van zowel opleiders als contactpersonen. Enkele reacties: “We hebben in al die jaren nog nooit een docent van CBT gehad met wie het niet klikte. De medewerkers zijn altijd enthousiast”, “Zowel de accountmanager als de docenten hebben echt inzicht in de wereld waarin wij werken. Aan de ene kant is CBT goed in staat zakelijke processen in gang te zetten, aan de andere kant is er de grote mate van persoonlijke aandacht”, “De benadering van onze medewerkers was heel respectvol en betrokken. Als iemand iets niet begreep, ging de leraar desnoods direct de werkvloer met hem op” en “Je hebt niet het gevoel dat je een nummer bent. Er is best veel mogelijk als het gaat om onze specifieke behoeften. Maar ze zorgen ook voor erkende diploma’s” en verder “Zodra de training begonnen is, zijn ze altijd bereikbaar en wordt er zeer regelmatig bijgesteld”, “Men durft ook de organisatie aan te spreken op dingen die men ziet” en “CBT kent onze organisatie van binnen en van buiten. Ze veranderen met ons mee en vallen nooit in herhaling. Dat is absolute winst.” Ook merkt men nog op: “De driehoeksamenwerking met logge organisaties is niet altijd makkelijk, maar CBT werkt erg faciliterend” en “Ze hebben alles piekfijn in orde. Zo’n goede organisatie waren we niet gewend bij onze vorige opleidingspartner.” Eén referent komt nog met de volgende suggestie voor uitbreiding van het aanbod: “Ik heb er behoefte aan om door CBT getriggerd te worden met rigoureus vernieuwende communicatie- en salestechnieken, zeker in deze tijd waarin iedereen het alleen maar over kostenbesparing heeft.” Allen tonen zich desgevraagd zonder meer genegen de maatwerkopleidingen van CBT aan te bevelen bij derden.